Op dinsdag 29 mei om 20.00 uur bent u, als lid, van harte welkom aan de Friesestraatweg 199a te Groningen

Let op: de vergadering is alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”.

Agenda:
1.   Opening
2.   Ingekomen stukken en mededelingen
3.   Secretarieel jaarverslag 2017
4.   Financieel jaarverslag 2017
5.   Financiële begroting 2018
6.   Verslag van de kascommissie
7.   Benoeming leden kascommissie
8.   Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden
9.   Vaststellen van de contributie jaar 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het secretarieel jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting liggen twee weken voor aanvang van de vergadering ter inzage op onze meldkamer aan de Friesestraatweg 199a te Groningen.