UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
Op dinsdag 11 mei 2021 om 19.30 uur houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze vergadering kunt u, als lid van onze vereniging, online (via Microsoft Teams) bijwonen.
Wanneer u dit wilt mag u een aanmelding sturen naar administratie@dierenambulance-groningen.nl.
U krijgt dan een mail retour met daarin de link om deel te nemen aan de vergadering en de benodigde jaarstukken.
Algemene Ledenvergadering 2021 van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen notulen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Secretarieel jaarverslag 2020
5. Financieel jaarverslag 2020
6. Financiële begroting 2021
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming leden kascommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Vaststellen van de contributie jaar 2021
11. Rondvraag
12. Sluiting.